Vedtekter

§1- Navn og formål
Foreningens navn er CitrixUserGroup.no som forkortes CUG.no.

 • CitrixUserGroup.no ble stiftet 4. desember 2001.
 • CitrixUserGroup.no sin adresse er sekretariatets adresse.
 • CitrixUserGroup.no er en uavhengig, ikke-kommersiell brukergruppe. CitrixUserGroup.no er videre en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.
 • CitrixUserGroup.no sitt formål er å samle inn, og formidle kunnskap om og erfaringer med bruken av Citrix produktportefølje.
 • CitrixUserGroup.no beskjeftiger seg generelt med soft- og hardwareprodukter, for bruk i serverbasert databehandling.

§ 2 – Medlemskap
Alle med interesse i Citrix User Group sitt formål kan tas opp som medlem. Medlemmene forplikter seg samtidig til å overholde Citrix User Group sine vedtekter og lovlige fattede vedtak av de styrende organer.
Innmelding skjer ved å opprette en personlig bruker på Citrix User Group webportal www.cug.no . Medlemmet er forpliktet til å informere styret samt oppdatere profilen hvis det skjer endringer i medlemmets registreringsopplysninger (privatadresse, e-mail, firma mv).
Ved innmelding betales full medlemskontingent for det første år. Medlemmet er forpliktet til å informere styret hvis det skjer endringer i medlemmets registreringsopplysninger (privatadresse, e-mail, firma mv).

Det finnes 3 forskjellige medlemstyper:

 • GUG sølvmedlem: Ordinært medlemskap som gir medlemmet tilgang på CUG sin webportal, CUGforum samt alle arrangement i regi av CitrixUserGroup.no. CUG sølvmedlem medlemskap gir stemmerett ved generalforsamling. Medlemmet kan ikke overføre stemme fullmakt ved generalforsamling til annet CUG-medlem.
 • CUG gullmedlem: Betalende medlemskap som gir medlemmet samme rettigheter som CUG sølvmedlem. Medlemmet skal få fordelaktig rabatt på alle arrangement i regi CitrixUserGroup.no. Kontingent for medlemskapet fastsettes for hvert regnskapsår av generalforsamlingen, gjeldende for det følgende regnskapsår. Medlemmet kan overføre sin stemme fullmakt ved generalforsamling til annet CUG-medlem dersom medlemmet er forhindret fra å møte ved forsamlingen.
 • CUG platinum-medlem: Er et finansiert medlemskap som dekkes CitrixUserGroup.no. Dette medlemskapet gis til personer som er valgt inn i styreverv i CitrixUserGroup.no eller til personer som bidrar aktivt til organisasjonen utover vanlig medlemskap. Medlemmet skal få fordelaktig rabatt på alle arrangement i regi CitrixUserGroup.no. Medlemskapet fastsettes av styret og gjelder for kalenderåret for enkeltstående medlemmet. Medlemmet kan ikke overføre sin stemme fullmakt ved generalforsamling til annet CUG-medlem.
  Medlemmer som skylder kontingent eller andre utlegg for mer enn ett år har ikke stemmerett eller andre rettigheter. Vedkommende kan på dette grunnlag også ekskluderes, jfr. § 3.

§ 3 – Utmelding og eksklusjon
Et medlem kan på et hvilket som helst tidspunkt skriftlig melde seg ut av CitrixUserGroup.no. Utmelding fritar ikke for betaling av eventuelt skyldig kontingent eller andre utlegg, og gir ikke rett til noen form for tilbakebetaling av allerede innbetalt kontingent eller andel i CitrixUserGroup.no sine verdier.

Styret kan beslutte å ekskludere et medlem som ikke oppfyller medlemsbetingelsene, eller som handler til skade for CitrixUserGroup.no. Et medlem kan kun gjenopptas, om eventuell utestående gjeld til CitrixUserGroup.no innbetales.

§ 4 – Kontingent
Kontingent for CUG gullmedlem fastsettes for hvert regnskapsår av generalforsamlingen, gjeldende for det følgende regnskapsår.

Styret kan i særlige tilfeller, og for maksimum et regnskapsår av gangen, sette ned kontingenten for særlige grupper.

§ 5 – Medlemsrettigheter og -plikter
Medlemmene er forpliktet til å overholde CitrixUserGroup.no sine vedtekter,og leve opp til CitrixUserGroup.no sine vedtekter.

Medlemmer har adgang til å delta i alle CitrixUserGroup.no sine aktiviteter, herunder adgang til CitrixUserGroup.no sin hjemmeside og de tjenester som knytter seg til denne. Kunnskap og erfaringer m.v. som erverves som følge av medlemskap i CitrixUserGroup.no skal fritt kunne dras veksler på i egen virksomhet. Det enkelte medlem har selv ansvar for at evt. taushetsplikt i forhold til leverandør eller andre overholdes.

§ 6 – Generalforsamlingen
CitrixUserGroup.no sin øverste myndighet er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling avholdes en
gang årlig senest 3 måneder etter regnskapsårets utløp. Alle CitrixUserGroup.no sine medlemmer er møteberettiget på generalforsamlingen.

Innkalling til ordinær generalforsamling skjer via CitrixUserGroup.no sin mailingliste og hjemmeside med
minst 4 ukers varsel. Dagsorden og eventuelle bilag til generalforsamlingen offentliggjøres på CitrixUserGroup.no sin hjemmeside.

Årsregnskap, evt. budsjett, samt eventuelle innkomne forslag offentliggjøres senest en uke før ordinær generalforsamling avholdes.

Styret kan innkalle til ekstraordinær generalforsamling etter behov og det skal innkalles når minst 1/5 av CitrixUserGroup.no sine medlemmer skriftlig fremsetter grunngitt krav om det. I sistnevnte tilfelle skal generalforsamlingen avholdes senest 6 uker etter mottak av krav.

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling finner sted med minst 2 ukers varsel via CitrixUserGroup.no sin mailingliste.

§ 7 – Dagsorden
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

 • Valg av dirigent og referent
 • Styrets årsberetning
 • Godkjenning av årsregnskap
 • Godkjenning av budsjett, herunder fastsetting av størrelsen på kontingent og styrehonorar
 • Valg av styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer
 • Valg av revisorer
 • Valg av valgkomité bestående av 2 personer
 • Behandling av innkomne forslag

Generalforsamlingen ledes av en dirigent, som velges av forsamlingen, og som ikke må være medlem av styret.

Forslag fra medlemmene, som ønskes til avstemning utenfor den utsendte dagsorden, skal sendes inn skriftlig til CitrixUserGroup.no sitt sekretariat senest 2 uker innen generalforsamlingen. Forslagstillerne skal ha formulert
forslagene, slik at generalforsamlingen umiddelbart kan vedta eller forkaste forslagene.

§ 8 – Beslutninger
Generalforsamlingen er vedtaksført med det antall medlemmer som møter.

Generalforsamlingens beslutninger treffes ved simpelt flertall, med mindre annet følger av denne paragraf. Ved stemmelikhet bortfaller fremsatte forslag.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat eller en sak ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmene, skal den kandidat eller sak velges/vedtas som har fått flest stemmer (relativt flertall).

Til endring av CitrixUserGroup.no sine vedtekter,herunder fusjon med andre foreninger, kreves minst 2/3 flertall av de fremmøtte på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

Oppløsning av CitrixUserGroup.no krever minimum 2/3 flertall av de fremmøtte på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Ved oppløsning bestemmer generalforsamlingen via simpelt flertall fordelingen av CitrixUserGroup.no sin formue i overensstemmelse med CitrixUserGroup.no sitt formål.

§ 9 – CitrixUserGroup.no sin ledelse
CitrixUserGroup.no skal ledes av et styre, som er CitrixUserGroup.no sin høyeste myndighet mellom
generalforsamlingene. Styret skal bestå av styreleder, syv styremedlemmer og to varemedlemmer, som alle skal
ha gyldig medlemskap i CitrixUserGroup.no, og hvorav 3 hhv. 2 er på valg i like/ulike år. Styreleder velges i ulike år. Gjenvalg kan finne sted.

Avgår et styremedlem i valgperioden, er styret berettiget til å supplere seg selv med sine varamedlemmer. Styret konstituerer seg umiddelbart etter generalforsamlingen med kasserer, nestleder og evt. sekretær, idet styrelederen velges av generalforsamlingen.

Avgår styrelederen i valgperioden, ivaretar nestlederen automatisk ens plikt frem til førstkommende ordinære
generalforsamling. Avgår nestlederen i valgperioden konstituerer styret seg med ny nestleder på førstkommende styremøte.

Hvis et styremedlem må fratre i perioden, fratrer medlemmet styret og erstattes av 1. varamedlem.

Styret ivaretar CitrixUserGroup.no sine interesser utad og innad.

Styrehonorar fastsettes av generalforsamlingen.

§ 10 – Styrearbeidet
Styret er CitrixUserGroup.no sitt ledende organ, og styrets avgjørelse er endelig. Styrets avgjørelser kan ankes
inn for generalforsamlingen.

Styrets oppgaver består bl a i:

a) Iverksette generalforsamlingens vedtak og bestemmelser
b) Forvalte og føre kontroll med CitrixUserGroup.no sin økonomi.
c) Representere CitrixUserGroup.no utad.

Styret fastsetter selv sin forretningsorden.

Styret holder møter etter behov, og ellers når styrelederen eller et flertall av styremedlemmene krever det.

Det føres referat fra styremøtene som offentliggjøres på CitrixUserGroup.no sin hjemmeside.

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 styremedlemmer er til stede. Styret treffer beslutning ved simpelt flertall.
Det kan ikke stemmes ved fullmakt. Ved stemmelikhet teller styrelederens stemme dobbelt.

§ 11 – Arbeidsutvalg
Styret kan nedsette arbeidsutvalg til å handle på styrets vegne i mindre saker. Arbeidsutvalget skal som minimum bestå av styreleder/nestleder og et styremedlem.

§ 12 – Tegning – adgangen til å forplikte CitrixUserGroup.no utad
CitrixUserGroup.no forpliktes utad ved underskrift av styrelederen, kassereren eller 2 styremedlemmer i forening. Beløp over kr 10000,- NOK krever vedtak fra styret.

Styret kan gi andre fullmakt til å forplikte CitrixUserGroup.no.

§ 13 – Regnskap, formue og heftelse
CitrixUserGroup.no sitt regnskaps- og kontingentår følger kalenderåret.
Kassereren har ansvaret for at CitrixUserGroup.no sine inntekter innkasseres, og at CitrixUserGroup.no sine utgifter blir betalt.
Kassererens utlegg skal alltid attesteres av styrelederen.
Kassereren skal til enhver tid føre regnskapet i overensstemmelse med god regnskapsskikk. Styret kan dog velge å delegere regnskapet til en person eller juridisk enhet, som skal forplikte seg til å føre regnskapet i overensstemmelse med god regnskapsskikk.
Styret avlegger årsregnskap i overensstemmelse med god regnskapsskikk.
Styret hefter ikke for CitrixUserGroup.no sin gjeld.

§ 14 – Revisjon
CitrixUserGroup.no sitt årsregnskap revideres av to medlemmer valgt av generalforsamlingen.

Den av generalforsamlingen valgte revisor kan til enhver tid forlange innsikt i CitrixUserGroup.no sine regnskapsbilag og kassebeholdning, og skal gjøre styret oppmerksom på eventuelle uregelmessigheter. Den valgte revisor skal dessuten sikre at CitrixUserGroup.no sitt regnskap er ført på en slik måte at regnskapet lever opp til CitrixUserGroup.no sine vedtekter.

§ 15 – Informasjonskanal
CitrixUserGroup.no sin informasjonskanal er e-post og CitrixUserGroup.no sin hjemmeside. All e-post kommunikasjon som representerer CitrixUserGroup.no skal foregå med offisielle CUG e-postadresser samt godkjente logoer. Det gis ikke anledning til å benytte egne adresser eller logoer for kommunikasjon. Alle publikasjoner på CitrixUserGroup.no sin webportal skal godkjennes av webansvarlig eller delegert ressurs.

§ 16 – Vedtak
Disse vedtekter er vedtatt på CitrixUserGroup.no sin generalforsamling 4. desember 2001. Vedtektene ble revidert på CitrixUserGroup.no sin generalforsamling 27. mai 2010.